Så arbetar vi

Råå Södra skola arbetar tillsammans med övriga Helsingborgs stads skolor för att ge våra barn och elever de bästa förutsättningarna för framtiden.

Läsa och skriva

Hos oss ska alla barn kunna läsa och skriva efter sitt första skolår och räkna efter sitt andra. Varje barn har en personlig utvecklingsplan där framtidsdrömmar, behov och talanger står i fokus. Regelbunden feedback och uppföljning är en naturlig del i vår verksamhet. Vi har nolltolerans mot mobbning och arbetar dagligen med att stärka våra barns självkänsla och tron på den egna förmågan. Detta är våra löften till barnen i Helsingborgs stads skolor.

Alla elever – inklusive förskoleklassen – arbetar med ipad som pedagogiskt verktyg

Samtliga elever har tillgång till en egen ipad som används som ett pedagogiskt verktyg. I förskoleklassens svenska arbetar eleverna med appar med bokstavspussel, stavningslek och lekplats. Detta har gjort att flera barn har fått intresse för språket och bokstäver.

Via ipaden har vi också tagit hem interaktiva appar med sagor till barnen. Eleverna arbetar med videoredigeringsprogram och får göra egna trailers med text, film och bilder. Vidare kommer barnen få göra egna sagor med Storybird.

Våra äldre elever arbetar också med ipad i sammanhang där den tillför en extra dimension till lärandet. Skolområdets heltidsanställde IKT-pedagog hjälper både lärare och elever med att använda instrumentet på ett sätt som är optimalt för lärandet.

Novelltävling

Sedan 2004 har vi varje år på Råå Södra skola genomfört en novelltävling. Det är en tävling i att berätta en god historia, inte en välskrivnings- eller rättstavningstävling.

Förstapriset delas ut till en elev som är särskilt duktig på att använda sin skrivförmåga på ett kreativt sätt. Andrapriset går till ett antal elever vars berättelser gjort ett extra intryck. Det kan även vara så att författaren har presterat speciellt när han eller hon har skrivit sin novell. Kanske är författaren ovanligt duktig för sin ålder, är dyslektiker eller nykomling i det svenska samhället och ännu inte så bekant med svenska språket. Alla som genomfört tävlingen får ett diplom och första- och andrapristagarna får dessutom var sitt bokpris. Juryn består av elever i årskurs 5 samt lärare.

Matematik

Inom matematiken har vi olika tillvägagångssätt under de olika skolåren. Gemensamt är att vi har en stunds matematik varje dag.

I årskurs 1-2 arbetar vi med Britt-Louise Theglanders matematiska talbilder. Metoden går ut på att konkretisera matematiken för de yngsta barnen så att de förstår vad de gör. Matematiken är abstrakt till sin natur och måste konkretiseras för att eleverna ska förstå. Det som är speciellt med Britt-Louise Theglander är också hennes koppling till hur hjärnan fungerar. Hon är både lärare och neurolog.

I år 3-5 har vi problemlösning i fokus. Vi arbetar även mycket med utomhusmatematik från förskoleklass upp till årskurs 3.

Eleven och omvärlden

Lika viktigt som det är för eleven att kunna läsa, skriva och räkna är det att få en inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv. Vi har goda kontakter i skolans närhet och uppmuntrar även föräldrarna att komma och informera om deras arbete och arbetsplats.

Eleverna åker på studiebesök med jämna mellanrum, till exempel till Renhållningsverket, ICA Maxi, Miljöverkstaden och andra arbetsplatser i Helsingborgstrakten. Skolan har även haft besök av författare som har arbetat tillsammans med eleverna i ett skrivprojekt.Kontakterna utanför skolan är mycket uppskattade och de ger också en möjlighet för eleverna att träna social kompetens, hur man uppför sig utanför skolan och hur man är en god representant för sin skola.

Elevens utveckling

Vi använder oss av flera metoder för att följa våra elevers utveckling i skolan. Alla elever har till exempel en individuell utvecklingsplan och får skriftliga omdömen i de ämnen som de har läst.

Det finns ett nationellt krav på att alla elever ska ha en individuell utvecklingsplan, en IUP. Det gäller för både kommunala och fristående skolor. I den ska det stå vilka mål som eleven ska arbeta mot och hur målen ska uppnås. Utvecklingsplanen utgår från elevens förutsättningar, behov och drömmar.

I utvecklingsplanen ska elevens lärare även skriva omdömen i de ämnen som eleven har läst. Du som är förälder får ta del av omdömena när det är utvecklingssamtal, minst en gång per termin. Då deltar du, ditt barn och barnets mentor. Tillsammans pratar ni om barnets utveckling och sätter upp nya mål i utvecklingsplanen.

Elevernas kunskapsutveckling dokumenteras digitalt i Unikum. Du som förälder kan på så sätt ta del av skolans innehåll och ditt barns utveckling. Du loggar in till Unikum genom Skolportalen.

Hälsa och livsstil

Att våra elever ska trivas hos oss är en självklarhet. Därför arbetar vi aktivt för en vardag som är hälsofrämjande och trygg.

Aktiviteter för hälsa

Fysisk aktivitet är ett viktigt område i Råå Södra skolas verksamhet. Inte minst för att vi vet att psykisk och fysisk hälsa hänger samman. Genom tematiska arbeten, samtal och undervisning kring hälsa och livsstil, arbete med etik och moral inom idrotten och andra aspekter på hälsa ser vi till att eleverna får med sig ett hälsotänk i allt de gör.

Här är det viktigt att vi som pedagoger agerar goda förebilder och ambassadörer för den livsstil vi lär ut. Sedan återkomsten till den nyrenoverade skolan har vi förstärkt detta genom att på hösten göra en dagsutflykt i skog och mark med alla på skolan som deltagare. På vintern tar vi bussen till ishallen för skridskoåkning. Närmiljön inbjuder också till aktiviteter.

Fadderverksamhet

Vi är stolta över vår fadderverksamhet. Den är organiserad i två ”spår”. I det ena spåret följs förskoleklass, årskurs 2 och årskurs 4 åt medan årskurs 1, 3 och 5 befinner sig i det andra spåret. I aktiviteter som omfattar hela skolan, till exempel skogsutflykter eller skridskoåkning, använder vi oss ofta av fadderspåren för att dela in eleverna i mindre grupper. Verksamheten stärker sammanhållningen och lär barnen ta hänsyn till varandra. Eleverna lär känna barn och vuxna utanför den egna klassen. På så sätt får fadderverksamheten stor betydelse för tryggheten på skolan.

Trygghet och trivsel

I Helsingborgs stads skolor ska ditt barn få studiero under sin utbildning. Eleverna och lärarna tar tillsammans fram ordningsregler för att skapa en god studiemiljö. Även de regler som finns i samhället gäller också i skolan.

Ditt barn ska få vara med och leka, få kompisar och ha vuxna runt omkring sig att prata med. Varje dag ser vi hur ditt barn mår. Det gäller för alla oss som arbetar i våra skolor. Upptäcker vi att något inte står rätt till så åtgärdar vi det. Det har vi rutiner och metoder för. Och vi kontaktar naturligtvis dig som förälder.